Reageer 
Reageer
X
Error
X
X
_
Even wachten
Bizzieman
Spelletjes van vroeger spelen op Bizzieman.NL's CMS.
Kijk op http://games.oudspel.nl om de spelletjes te spelen.

Veel plezier.
X
_
Options
    Edit Layout
Even wachten
Bizzieman
Spelletjes van vroeger spelen op Bizzieman.NL's CMS.
Kijk op http://games.oudspel.nl om de spelletjes te spelen.

Veel plezier.
X
_
Even wachten
Bizzieman
Spelletjes van vroeger spelen op Bizzieman.NL's CMS.
Kijk op http://games.oudspel.nl om de spelletjes te spelen.

Veel plezier.
X
_
Options
    Leeg Venster
    Edit Layout
Test Window
Bizzieman
Spelletjes van vroeger spelen op Bizzieman.NL's CMS.
Kijk op http://games.oudspel.nl om de spelletjes te spelen.

Veel plezier.
Moeilijk
Is Nederlands een moeilijke taal?

Gevraagd naar mijn beroep krijg ik vaak van mensen te horen dat ze ergens gehoord of gelezen hebben dat Nederlands een moeilijke taal is. En dat zijn nog niet eens de minsten. Stiekem vonden ze het geloof ik wel leuk dat buitenlanders zo moeten ploeteren op ons baggertaaltje, terwijl het ons ogenschijnlijk zo gemakkelijk afgaat. Er ligt volgens mij een zeker chauvinisme San ten grondslag. Om Nederlands te leren moet je kennelijk enige moeite doen. Als ik vervolgens vraag waar ze  gehoord of
gelezen dat het Nederlands zo'n draak is, moeten ze het antwoord schuldig blijven. Volgens mij moet het eerste wetenschappelijke artikel, laat staan proefschrift, over de moeilijkheid van het aanleren van een tweede taal nog gepubliceerd worden.  In dit betoog hoop ik uiteen te kunnen zetten dat het onmogelijk is om te bepalen of Nederlands een moeilijke taal is. Er zullen te veel variabelen in het spel blijken te zijn.

Allereerst is er de definitie van moeilijk. Wat is moeilijk? Wat voor de een moeilijk is, is voor de andere een peulenschilletje. Om adequaat wetenschappelijk onderzoek te doen is een nulmeting nodig en moet de overheid specifieke doelstellingen formuleren wanneer iemand voldoende Nederlands beheerst. Dat is een hachelijke zaak.
De taalkundige  Noam Chomsky van het Massachutsetts Institute of Technology maakt een onderscheid tussen competence en performance. De competence zou dan het vermogen betreffen om een taal te leren. Ieder zich normaal ontwikkelend kind zou normaal gesproken in staat moeten zijn zijn eerste taal aan te leren. Dat zou in  de optiek van Chomsky  voor elk mens hetzelfde zijn.De performance is dan weer het actuele taalgebruik. Op basis van een beperkt aantal regels is de jonge mens in staat om een onbeperkt aantal zinnen te genereren. Een kind maakt grammaticaal goede zinnen zonder deze eerst van anderen te hebben gehoord. Het is de grondslag voor de door hem ontwikkelde Transformationeel Generatieve Grammatica (TGG). Taal is menselijk, dus moet het te leren zijn, ook een tweede taal.

Andere factoren die van invloed zijn:

Leeftijd, het is bewezen dat het aanleren van een tweede taal moeilijker wordt naarmate de jaren verstrijken. Iemand van onder de twintig heeft een grotere kans de tweede taal onder de knie te krijgen dan een 60-plusser.

Lesmethode, welke methode voor het aanleren van een tweede taal is de beste. Moet de meeste aandacht in de lesmethode uitgaan gaan passieve taalbeheersing os juist op de active taalbeheersing. Ligt de focus op spreken, schrijven, lezen of luisteren? Gegeven het feit dat leerboeken NT2 pas sinds enkele tientallen jaren op de markt zijn, valt het te betwijfelen of de ideale lesmethode al is ontwikkeld. Onderzoek naar de beste leermethode vindt echter wel volop plaats.

Taalfamilie, uit welke taalfamilie komt de NT2-er? Is het zo dat het voor mensen die verder afstaan van de westgermaanse taalfamilie moeilijker is om Nederlands te leren dan bijvoorbeeld een Deen?

Voorkennis van de nt2-er, wat weet de nt2-er al van de Nederlandse taal en cultuur?

Invloed docent, het spreekt vanzelf dat de rol van de docent niet te onderschatten is. Weet hij/zij veel van het vak, weet de docent te enthousiasmeren en is de docent bevoegd en nt2-gecertificeerd?

Oefeningen, dagen de oefeningen de cursist voldoende uit? Wordt er voldoende herhaald zodat de lesstof beter beklijft? Vinden er regelmatig toetsen plaats en is voortgangsrapportage?

Lesfrequentie, hoeveel lessen zijn er en hoeveel uur achter elkaar wordt er lesgegeven? Wat is de optimale lesduur en wat is de beste interval?

Mogelijkheid Nederlands te spreken met anderen, wat is de voertaal op het werk, wordt er met de kinderen, vrienden, buren en in de winkel Nederlands gesproken?

Aangespoord worden door de omgeving, hoe meer ondersteuning van de achterban, collega's en vrienden en kennissen, hoe groter de kans dat de taal een plaats krijgt.

Eerdere talen die geleerd zijn, de grammaticale begrippen zijn dan al bekend. Dit sluit naadloos aan bij het leren van Nederlands.

Bestaat er zoiets als een taalknobbel? Leren sommigen mensen een tweede taal sneller dan anderen? Net zoals er mensen zijn met een wiskundeknobbel zijn er misschien ook wel bijzondere  taalbollebozen.

Ingewikkelde grammatica (bekend is dat de de/het kwestie moeilijk aan te leren blijkt en ook de woordvolgorde wordt als lastig ervaren)

Woordenschat, bepaalt het aantal woorden dat een taal rijk is zijn moeilijkheidsgraad? Op basis van het aantal lemma's in het Woordenboek der Nederlandse Taal zou je kunnen denken dat wij over het grootste vocabulaire ter wereld beschikken, echter veel van deze woorden worden nooit meer gebruikt.

Letterschrift, zijn NT2-er die ons alfabet hanteren in het voordeel boven mensen uit China, Rusland, Griekenland  of Arabische landen?

Aantal uitzonderingen, is het aantal uitzonderingen op de regel wellicht een aanwijzing van de moeilijkheidsgraad?

Volgorde van de zin, inversie, het omdraaien van de volgorde onderwerp en persoonsvorm is een typisch verschijnsel voor het Nederlands. Ook het verschil tussen nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden en hun consequenties voor de zinsvolgorde is heel specifiek voor het Nederlands. Maakt dat onderscheid Nederlands lastig?

Syntaxis, de leer van de zinsbouw. Deze is natuurlijk voor elke taal specifiek.

Morfologie, zijn onze woordvormingsregels ingewikkelder dan in een andere taal?

Fonologie, is de uitspraak van klanken anders dan in de moedertaal. Sommigen hebben aanvankelijk problemen met onze harde g en onze diftongen, tweeklanken als ui, ou/au, ei/ij en eeuw.

Spelling

Spellingswijzigingen,
Nederland kent om de zoveel jaar wel een spellinghervorming die tot doel heeft uitspraak en schriftelijke weergave hiervan zo nauw mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Het Engels heeft zo'n verandering de laatste eeuwen nauwelijks ondergaan. Is Engels dan opeens een moeilijke of juist makkelijke taal?

Wetgeving, wat legt de overheid de nieuwkomers op?

Leert cursist vrijwillig of verplicht? Komt de motivatie om Nederlands te leren uit de cursist zelf of wordt deze van hogerhand opgelegd? Dat maakt een wereld van verschil.

Is cursist hier tijdelijk of permanent? Heeft de cursist besloten zich hier definitief te vestigen of is Nederland slechts een tussenstop?

Bekostiging, zelf betalen of niet? Als de cursus uit de eigen portemonnee moet komen ligt de motivatie iets van de lessen te maken natuurlijk een stuk hoger.

Ondersteuning door internet, wordt internet gebruikt voor uitleg, oefening en ondersteuning?

IQ van de cursist, hoe hoger opgeleid hoe groter de kans dat een tweede taal anslaat.

Het netwerk van de cursist

In hoeverre is de cursist vasthoudend aan de eigen cultuur? Hoe meer ingeburgerd hoe hoger het resultaat?

De stand van de wetenschap. Wat weet de pschycholinguistiek en de taalwetenschap eigenlijk van tweede taalverwerving? Gericht onderzoek hiernaar vindt pas enkele tientallen jaren plaats.

De inbreng van medecursisten, wat is de meerwaarde van de groep?

Het leervermogen van de cursist. Wat zijn eerdere ervaringen met leren en zijn er wellicht leer- en/of gedragsstoornissen.

Zijn er adequate intergratie- en inburgeringstrajecten?
Voor vluchtelingen geldt dat het getraumatiseerd zijn door oorlogsgeweld en de hachelijke reis hierheen het leren danig beinvloedt.

Vinden de lessen individueel plaats of in groepsverband. Is er veel of juist weinig aandacht voor correctie.

Groepsdynamica, de lesgroep mag niet te groot zijn, maar ook weer niet te klein.

De sfeer in de groep, dagen de cursisten elkaar uit, geven ze elkaar voldoende ruimte en kunnen er zonder gezichtsverlies fouten worden gemaakt. Komt iedereen voldoende aan de beurt?

Nil volentibus arduum
Doch de belangrijkste factor of Nederlands als makkelijk of moeilijk wordt ervaren is de motivatie van de cursist zelf. Wil diegene echt Nederlands leren? Het leren van een tweede taal staat of valt met de eigen motivatie. Nil volentibus arduum: Niets is moeilijk voor hen die willen. In 1669 kende een Amsterdams dichtgenootschap dit gezegde al grote waarde toe.

En dan nog denk ik dat deze lijst aan argumenten niet uitputtend is, want ik heb er geen langdurig onderzoek naar gedaan.

Dat alles bij elkaar maakt het volgens mij onmogelijk om te kunnen concluderen dat Nederlands een moeilijke taal is.

Aan de andere kant zou je juist moeten kunnen denken dat Nederlands geen 'moeilijke' taal zou kunnen en mogen zijn. We zijn immers vanouds een zeevarende handelsnatie. Als wereldspeler hebben we er alle belang bij dat we door vreemdelingen goed begrepen worden.

En overigens moeten we niet vergeten dat onderzoek naar Nederlands als Tweede Taal nog in de kinderschoenen staat. Hier bestaat pas sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw enige belangstelling voor.
©1997-2020 Bizzieman.NL